Služby

Projektuji

 • nové stavby: rodinné domy, bytové domy, občanské stavby
 • rekonstrukce, včetně rekonstrukcí památkově chráněných objektů
 • veřejná prostranství
 • drobnou architekturu a řešení na rozhraní designu a architektury

Stupně studie/projektu

Práce na projektu se zpravidla skládá ze čtyř fází:

 1. Architektonická studie — návrh architektonického, provozního a materiálového řešení. Výstupem je tištěné portfolio studie (zpravidla ve formátu A3).
 2. Dokumentace pro stavební povolení — cílem této fáze je vypracovat dokumentaci pro projednání stavebního záměru s úřady, případně jej představit veřejnosti. Výstupem je dokumentace pro stavební povolení, obsahující část architektonicko-stavební, projekty profesí (zdravotně-technické instalace, elektroinstalace, vytápění, požárně-bezpečnostní řešení apod.). Součástí této fáze může být i zastupování v jednání s úřady.
 3. Dokumentace pro provedení stavby — dokumentace, určená k provádění stavby a vypracování položkového rozpočtu. Obsahuje rovněž projekty profesí.
 4. Autorský dozor — dozor nad prováděním stavby z hlediska dodržení podmínek námi zpracované projektové dokumentace (nenahrazuje technický dozor investora).

V navazujících fázích spolupracuji s dalšími subdodavateli částí dokumentace: statikem, stavařem, projektantem elektroinstalací, zdravotně-technických instalací, projektantem požární bezpečnosti a dalšími. Tyto projekty pro Vás zajistím v rámci zakázky jako subdodávku a vzájemně zkoordinuji.

Za určitých okolností se mohou zpracovávat i tyto další fáze:

 • Orientační nacenění stavebních nákladů podle studie — nepovinná fáze, v níž se metodikou ÚRS RYRO vypracuje podrobnější rozpočet stavby podle zpracované studie. Slouží k tomu, aby již v rané fázi projektu byla známá cena, která bude s poměrně malým rozptylem odpovídat výsledné ceně stavby. Tuto fázi klientům vřele doporučuji.
 • Dokumentace pro výběr dodavatele – slouží k výběru dodavatele ve výběrovém řízení, z toho důvodu je rozšířená o výkaz výměr.
 • Dokumentace pro územní řízení — u složitějších záměrů bývá účelné vést územní řízení zvlášť – k tomu je určena tato dokumentace. U jednodušších staveb je zahrnuta v dokumentaci pro stavební povolení.

Každá fáze má svou textovou a výkresovou dokumentaci, která navazuje na fázi předchozí a upřesňuje ji. Přitom platí zásada, že každá změna je tím dražší, čím později je do projektu zanesena. Proto se snažíme s klienty už na začátku, ve fázi studie, dojít k takovému řešení, které zcela vyhovuje potřebám klienta a respektuje jejich finanční limity.

Objednávka služeb

 1. Na základě telefonické nebo mailové domluvy se setkáme na místě realizace Vašeho záměru nebo u mě v kanceláři. V diskusi se snažím poznat Vás a Váš záměr. Výsledkem je co nejpřesněji zformulované zadání.

 2. Předložím Vám nabídku ceny za všechny zpracovávané fáze. Až do okamžiku kdy připravenou nabídku odsouhlasíte je veškeré jednání nezávazné a tudíž zdarma. Každá fáze se objednává zvlášť po dokončení a uhrazení předchozí. Po každé fázi si tak můžete rozmyslet, zda chcete v projektu pokračovat.

 3. Během zpracování se obvykle s klientem scházím a diskutuji o dílčích variantách a limitech řešení, zpřesňuje se i zadání.

 4. Odevzdávám studii v papírové a elektronické podobě. Je to poslední vhodná příležitost navrhované řešení zásadněji měnit, proto se snažím ji s klientem podrobně projít a ujistit se, že opravdu odpovídá jeho představám.

 5. Podle předem dohodnutého rozsahu pokračujeme v dalších fázích projektu – dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, případně dokumentace pro výběr dodavatele.

Ceny

Každá zakázka je odlišná co do náročnosti situace, povolování stavby, množství projekčních subdodávek apod. Proto na každou vypracovávám samostatnou cenovou nabídku.

Ilustrační příklad: rodinný dům s odhadovanými stavebními náklady 4,5 mil. Kč bez DPH

 1. Studie = cca 1,5 až 2 % z nákladů stavby (50-60 000 Kč)
 2. Dokumentace pro stavební povolení (včetně všech profesí, cena se zásadně mění podle složitosti povolovacího procesu) = cca 2-4 % z nákladů stavby (90-180 000 Kč)
 3. Dokumentace pro provedení stavby = cca 1-3 % z nákladů stavby (45-135 000 Kč)
 4. Autorský dozor = cca 0,5 % z nákladů stavby (29 000 Kč)
 5. Případné další fáze (dokumentace k výjimce z OTP, dokumentace pro výběr dodavatele) se kalkulují individuálně podle požadovaného rozsahu.

Další zásady práce

 • Nenavrhuji architektonické detaily, u kterých nemám alespoň rámcově promyšlenou jejich technickou a finanční realizovatelnost.
 • Neberu provize od dodavatelů stavebních materiálů. Pro mnoho projektantů je to lákavé vylepšení příjmů, ale materiál se má vybírat podle jeho vhodnosti pro stavbu.
 • Dávám přednost komplexním řešením před těmi, která uplatňují jednostranné hledisko.